සලාතය හෙවත් නැමදුම (no excuse) II

"....ඇත්තෙන්ම සලාතය නියමිත වේලාවන්හිදී අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කළ යුතු යයි විශ්වාෂවන්තයන් කෙරෙහි නියම කර ඇත්තේය (අල් කුර්ආන් 4 :103 )"


0 ප්‍රතිචාර: