ඉස්ලාම් පිළිබඳව කෙටි අවබෝධයකට රූපිත මඟපෙන්වීමක්

මා මෙහිදී ඉස්ලාමය හැදින්විම සදහා යොදා ගන්නේ ඉස්ලාම් පිළිබඳව කෙටි අවබෝධයකට රූපිත මඟපෙන්වීමක් යන ග්‍රන්ථයයි .එයට අදාළ සියලුම ලිපි සදහා සබදතා පහතින් දැක්වේ
අල් කුර්ආනයේ සඳහන් විද්‍යාත්මක ප්‍රාතිහාර්යයන්
මිනිස් කළල විකසනය පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්
කඳු පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන් 
විශ්වයේ සම්භවය පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන් 
මස්තිෂ්කය පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්
සාගර හා ගංගා පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්

මෙම  ග්‍රන්ටය මෘදු පිටපතකින් ලබාගැනීම සදහා Link


ඔබ ඉස්ලාමය පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමට කැමති නම් හෝ ඒ
පිළිබඳව කිසියම් ගැටළුවක් හෝ විවේචන තිබේනම් හෝ ඔබට මෙම ග්‍රන්ථයේ
ඉංග්‍රීසි පිටපත් ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර මෙම ග්‍රන්ථයෙහි වෙබ් පිටුව වන
http://www.islam-guide.com පිවිසෙන්න. නැතහොත් පහත සඳහන් ආයතන
සමග සම්බන්ද වන්න. සිංහල පිටපත් ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය නම් ezahidh@yahoo.com
හෝezakiyah@gmail.com සම්බන්ද කරගන්න.

Center for Islamic Studies
No 15A, Rohini Street, Wellawatta, Colombo 06
Tel: (0094) 11 2586660
 

 Islamic Assembly of North America
3588 Plymouth Road, Suite # 270, Ann Arbor, MI 48105, USA
Tel.: (734) 528-0006 - Fax: (734) 528-0066
E-mail: IANA@IANAnet.org

Islamic Foundation of America
PO Box: 3415, Merrifield, VA 22116, USA
Tel.: (703) 914-4982 - Fax: (703) 914-4984
E-mail: info@ifa.ws

Alharamain Islamic Foundation
1257 Siskiyou Blvd., no. 212, Ashland, OR 97520, USA
Tel.: (541) 482-1116 - Fax: (541) 482-1117
E-mail: haramain@alharamain.org

Islamic Information Institute of Dar-us-Salam
5301 Edgewood Rd., College Park, MD 20740-4623, USA
Tel.: (301) 982-9463 - Fax: (301) 982-9849
E-mail: iiid@islamworld.net

World Assembly of Muslim Youth
PO Box: 8096, Falls Church, VA 22041-8096, USA
Tel.: (703) 820-6656 - Fax: (703) 783-8409
E-mail: support@wamyusa.org

Islamic Information and Da’wah Center International
1168 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6H 1N1, Canada
Tel.: (416) 536-8433 - Fax: (416) 536-0417
E-mail: comments@islaminfo.com

Al-Muntada Al-Islami Centre
7 Bridges Place, Parsons Green, London SW6 4HW, UK
Tel.: 44 (0207) 736 9060 - Fax: 44 (0207) 736 4255
E-mail: muntada@almuntada-alislami.org

Jam’iat Ihyaa’ Minhaaj Al-Sunnah
PO Box: 24, Ipswich, Suffolk IP3 8ED, UK
Tel. and Fax: 44 (01473) 251578
E-mail: mail@jimas.org

Alharamain Islamic Foundation
PO Box: 69606, Riyadh 11557, Saudi Arabia
Tel.: (966-1) 465-2210 - Fax: (966-1) 462-3306
E-mail: haramain@alharamain.org

World Assembly of Muslim Youth
PO Box: 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia
Tel.: (966-1) 464-1669 - Fax: (966-1) 464-1710
E-mail: info@wamy.org