ඔබට ඉස්ලාම් අලුත් මුහුණුවරකින්

දැන් http://obataislam.blogspot.com  එක http://obataislam.com
යන නව ඩොමින් එකෙන් නැරබිය හැක.ස්වල්ප වෙලාවකින් මෙම අඩවිය නව අඩවියට ස්වයංක්‍රීයව යොමු වේ

සාගර හා ගංගා පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්

එකිනෙකට වෙනස් මුහුදු දෙකක් හමුවන තැනක, එම මුහුදු දෙක අතර බාධකයක් පවතින බව නවීන විද්‍යාව මඟින් සොයා ගෙන ඇත. මෙම බාධකය මුහුදු දෙක වෙන්  කරන බැවින් එක් එක් මුහුදකම එයටම පොදු වූ උෂ්ණත්වයන්, ලවණතාවයන්, හා  ඝනත්වයන් ඇත.1 උදාහරණයක් ලෙස මධ්‍යධරණී  මුහුද ගත් විට එහි ජලය  අත්ලාන්තික් සාගරයේ ජලයට වඩා උණුසුම් වූද, ලවණතාව අධික වූද, අඩු  ඝනත්වයක් ද ඇති ජලය වේ. මධ්‍යධරධෑ මුහුදේ ජලය ගිබ්‍රුල්ටා විවරය මඟින් කිලෝමීටර් සිය ගණනක් දුරටත්, මීටර් දහසක් පමණ ගැඹුරටත් අත්ලාන්තික් සාගරය තුළට ඇතුළු වන්නේ එයටම ආවේනික  උෂ්ණත්වය, ලවණතාවය, හා අඩු ඝනත්වය සහිතවයි .
The Mediterranean water stabilizes at this depth2 (see figure 13).
 

Figure 13 (Click here to enlarge)
Figure 13: The Mediterranean sea water as it enters the Atlantic over the Gibraltar sill with its own warm, saline, and less dense characteristics, because of the barrier that distinguishes between them.  Temperatures are in degrees Celsius (C°). (Marine Geology, Kuenen, p. 43, with a slight enhancement.)  (Click on the image to enlarge it.)
Although there are large waves, strong currents, and tides in these seas, they do not mix or transgress this barrier.
The Holy Quran mentioned that there is a barrier between two seas that meet and that they do not transgress.  God has said:
 
එකට එකතුවන සමුද්‍රයන් දෙකම ඔහු හමුවන්නට සැලැස්සුවේය .නමුත් ඒවා අතර එක් බාධකයක් ඇත .(එම බාධකය )එම සමුද්‍රයන් දෙකම ඉක්මවා නොයන්නේය (Quran, 55:19-20)
But when the Quran speaks about the divider between fresh and salt water, it mentions the existence of “a forbidding partition” with the barrier.  God has said in the Quran:
ඔහු මුහුදු දෙකෙහිම ජලය එකට එකතු කරන්නේය .එයින් එකක් ඉතාමත් රසවත් ජලයයි .අනිත් එක ලුණු හා තිත්ත රසැති ජලයයි .මේ දෙක අතර වෙනස් කල නොහැකි බාධකයක් ඇති කර ඇත්තේය  (Quran, 25:53)
One may ask, why did the Quran mention the partition when speaking about the divider between fresh and salt water, but did not mention it when speaking about the divider between the two seas?
Modern science has discovered that in estuaries, where fresh (sweet) and salt water meet, the situation is somewhat different from what is found in places where two seas meet.  It has been discovered that what distinguishes fresh water from salt water in estuaries is a “pycnocline zone with a marked density discontinuity separating the two layers.”3  This partition (zone of separation) has a different salinity from the fresh water and from the salt water4 (see figure 14).
Figure 14 (Click here to enlarge)
Figure 14: Longitudinal section showing salinity (parts per thousand ‰) in an estuary.  We can see here the partition (zone of separation) between the fresh and the salt water. (Introductory Oceanography, Thurman, p. 301, with a slight enhancement.)  (Click on the image to enlarge it.)
This information has been discovered only recently, using advanced equipment to measure temperature, salinity, density, oxygen dissolubility, etc.  The human eye cannot see the difference between the two seas that meet, rather the two seas appear to us as one homogeneous sea.  Likewise, the human eye cannot see the division of water in estuaries into the three kinds: fresh water, salt water, and the partition (zone of separation).

Footnotes:
(1) Principles of Oceanography, Davis, pp. 92-93. 
(2) Principles of Oceanography, Davis, p. 93. 
(3) Oceanography, Gross, p. 242.  Also see Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300-301. 
(4) Oceanography, Gross, p. 244, and Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300-301. 

Eid Mubarak


සලාතය හෙවත් නැමදුම (no excuse) II

"....ඇත්තෙන්ම සලාතය නියමිත වේලාවන්හිදී අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කළ යුතු යයි විශ්වාෂවන්තයන් කෙරෙහි නියම කර ඇත්තේය (අල් කුර්ආන් 4 :103 )"